Dostęp do informacji publicznej

Udostępnienie informacji publicznych w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Łęcznej odbywa się na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.).

Zgodnie z art. 10 ust. 1, informacja publiczna , która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej, jest udostępniona na wniosek.

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej składany jest:

  • na piśmie,
  • ustnie - jedynie w zakresie informacji , które mogą być niezwłocznie udostępnione.
Wzór wniosku o udostępnienie informacji publicznej znajduje się poniżej:
 
Udostępnienie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku.